Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τμήμα Α1

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΜΠΡΙΤΣΑΓΚΟΛΙΑΦΑΡΜΑΚΗΠΛΙΑΚΟΣΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΦΑΡΜΑΚΗΓΚΙΖΑΣΩΖΟΥΦΑΡΜΑΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΗΠΛΙΑΚΟΣΠΛΙΑΚΟΣΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΔΗΜ/ΜΠΡΙ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΠΑΛΑΙΟΛΔΗΜ/ΜΠΡΙΦΑΡΜΑΚΗΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΚΙΖΑΦΑΡΜΑΚΗΚΟΚΚΙΝΟΥΤΑΣΗΣΦΑΡΜΑΚΗ
ΠΛΙΑΚΟΣΦΑΡΜΑΚΗΣΩΖΟΥΦΑΡΜΑΚΗΣΤΡ/ΤΡΑΙΚ
ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΑΣΗΣ

Τμήμα Α2

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΦΑΡΜΑΚΗΦΑΡΜΑΚΗΓΚΙΖΑΣΩΖ/ΘΕΟΧΦΑΡΜΑΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΗΠΛΙΑΚΟΣΦΑΡΜΑΚΗΣΤΡΟΥΜΠΠΛΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΛΙΑΝΟΔΗΜ/ΜΠΡΙΦΑΡΜΑΚΗΚΟΥΛΙΑΝΟΦΑΡΜΑΚΗ
ΠΛΙΑΚΟΣΦΑΡΜΑΚΗΠΛΙΑΚΟΣΤΡΑΪΚΑΠΤΑΣΗΣ
ΤΑΣΗΣΓΚΟΛΙΑΔΗΜ/ΜΠΡΙΦΑΡΜΑΚΗΣΩΖ/ΘΕΟΧ
ΓΚΙΖΑΣΤΡΟΥΜΠΜΠΡΙΤΣΑΧΡΗΣΤΟΥΠΑΛΑΙΟΛ
ΤΡΑΪΚΑΠΜΕΛΙΓΓΙΩ

Τμήμα Α3

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΚΟΥΛΙΑΝΟΜΕΛΙΓΓΙΩΚΩΛΕΤΤΗΣΩΖ/ΘΕΟΧΚΩΛΕΤΤΗ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΔΗΜ/ΜΠΡΙΠΛΙΑΚΟΣΠΛΙΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΛΕΤΤΗΚΩΛΕΤΤΗΓΚΙΖΑΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΩΛΕΤΤΗ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΚΩΛΕΤΤΗΚΩΛΕΤΤΗΚΩΛΕΤΤΗΠΛΙΑΚΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΠΛΙΑΚΟΣΚΟΥΛΙΑΝΟΔΗΜ/ΜΠΡΙΣΩΖ/ΘΕΟΧ
ΤΑΣΗΣΠΑΛΑΙΟΛΚΩΛΕΤΤΗΤΑΣΗΣΣΤΡ/ΤΡΑΪΚ
ΓΚΙΖΑΓΚΟΛΙΑ

Τμήμα Β1

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΤΑΣΗΣΔΗΜ/ΜΠΡΙΜΕΛΙΓΓΙΩΚΟΚΚΙΝΟΥΝΤΑΛ
ΚΟΚΚΙΝΟΥΝΤΑΛΜΕΛΙΓΓΙΩΚΟΚΚΙΝΟΥΠΑΛΑΙΟΛ
ΚΟΚΚΙΝΟΥΚΟΚΚΙΝΚΑΡΑΜΟΥΝΤΑΛΜΕΛΙΓΓΙΩ
ΝΤΑΛΔΗΜ/ΜΠΡΙΚΟΚΚΙΝΟΥΚΟΚΚΙΝΟΥΣΩΖ/ΘΕΟΧ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΟΚΚΙΝΟΥΣΩΖ/ΘΕΟΧΣΤΡ/ΤΡΑΪΠΑΛΑΙΟΛ
ΓΚΟΛΙΑΤΑΣΗΣΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΑΡΑΜΟΥΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΣΤΡ/ΤΡΑΪΚ

Τμήμα Β2

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΝΤΑΛΚΟΚΚΙΝΟΥΝΤΑΛΜΕΛΙΓΓΙΩΠΑΛΑΙΟΛ
ΚΟΥΛΙΑΝΟΜΕΛΙΓΓΙΩΚΩΛΕΤΤΗΚΟΥΛΙΑΝΟΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΔΗΜ/ΜΠΡΙΚΟΥΛΙΑΝΟΤΑΣΗΣΜΕΛΙΓΓΙΩΝΤΑΛ
ΔΗΜ/ΜΠΡΙΓΚΟΛΙΑΚΟΥΛΙΑΝΟΝΤΑΛΣΩΖ/ΘΕΟΧ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΠΑΛΑΙΟΛΣΩΖ/ΘΕΟΧΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΚΩΛΕΤΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΛΚΟΚΚΙΝΟΥΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΚΟΚΚΙΝΟΥΤΑΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΥΣΤΡ/ΤΡΑΪΚ

Τμήμα Β3

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΥΚΩΛΕΤΤΗΔΗΜ/ΜΠΡΙΣΤΡΟΥΜΠΣΩΖ/ΘΕΟΧ
ΚΩΛΕΤΤΗΚΟΚΚΙΝΟΥΝΤΑΛΝΤΑΛΚΩΛΕΤΤΗ
ΝΤΑΛΝΤΑΛΚΩΛΕΤΤΗΚΩΛΕΤΤΗΠΑΛΑΙΟΛ
ΠΑΛΑΙΟΛΤΑΣΗΣΣΩΖ/ΘΕΟΧΧΡΗΣΤΟΥΜΕΛΙΓΓΙΩ
ΚΩΛΕΤΤΗΔΗΜ/ΜΠΡΙΤΑΣΗΣΚΟΚΚΙΝΟΥΣΤΡΟΥΜΠ
ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΡΑΪΚΑΠΚΟΚΚΙΝΟΥΤΡΑΪΚΑΠΜΕΛΙΓΓΙΩ
ΓΚΟΛΙΑΠΑΛΑΙΟΛ

Τμήμα Γ1

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΠΛΙΑΚΟΣΠΛΙΑΚΟΣΚΟΥΛΙΑΝΟΠΛΙΑΚΟΣ
ΤΑΣΗΣΚΟΥΛΙΑΝΟΚΑΡΑΜΟΥΖΑΡΡΑΣΩΖ/ΘΕΟΧ
ΜΕΛΙΓΓΙΩΓΚΟΛΙΑΚΟΥΛΙΑΝΟΣΩΖ/ΘΕΟΧΚΟΥΛΙΑΝΟ
ΜΕΛΙΓΓΙΩΜΕΛΙΓΓΙΩΤΑΣΗΣΜΕΛΙΓΓΙΩΚΟΥΛΙΑΝΟ
ΠΛΙΑΚΟΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΚΑΡΑΜΟΥΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΖΑΡΡΑΚΟΥΛΙΑΝΟΔΗΜ/ΜΠΡΙΚΟΥΛΙΑΝΟ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΔΗΜ/ΜΠΡΙ

Τμήμα Γ2

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΚΟΥΛΙΑΝΟΚΑΡΑΜΟΥΝΤΑΛΚΟΥΛΙΑΝΟ
ΝΤΑΛΚΩΛΕΤΤΗΔΗΜ/ΜΠΡΙΜΕΛΙΓΓΙΩΣΩΖ/ΘΕΟΧ
ΤΑΣΗΣΜΕΛΙΓΓΙΩΝΤΑΛΣΩΖ/ΘΕΟΧΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΛΕΤΤΗΝΤΑΛΜΕΛΙΓΓΙΩΖΑΡΡΑΔΗΜ/ΜΠΡΙ
ΜΕΛΙΓΓΙΩΖΑΡΡΑΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΚΩΛΕΤΤΗΚΟΥΛΙΑΝΟ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΚΟΥΛΙΑΝΟΤΑΣΗΣΓΚΟΛΙΑΚΩΛΕΤΤΗ
ΣΤΡ/ΤΡΑΪΚΚΑΡΑΜΟΥ
 
 Ενημέρωση: Οκτώβρης 2017, Νταλαούτης Γιάννης