Ενημερωτικά στοιχεία

Ενημερωτικό σημείωμα προς τους Γονείς και Κηδεμόνες  Διδακτικό έτος  Για τη σχολική χρονιά 2017-18 το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο (2) τετράμηνα: Το Α΄ τετράμηνο  διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου 2017 έως 20 Ιανουαρίου 2018. Το Β΄ τετράμηνο διαρκεί από 21 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Μαΐου 2018. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των τετραμήνων Στο τέλος του τετραμήνου, οι μαθητές παίρνουν έλεγχο επίδοσης προφορικής βαθμολογίας. Οι παράμετροι που καθορίζουν τον προφορικό βαθμό είναι:
 1. Η συνολική συμμετοχή του μαθητή στην μαθησιακή διδασκαλία
 2. Οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι.
 3. Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες.
 4. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.
 5. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).
Χαρακτηρισμός φοίτησης Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία: Α) Το σύνολο των αδικαιολογήτων απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερες (64). Β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερες (114) από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερες(64) είναι δικαιολογημένες. Γ) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερες (114) αλλά  όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερες (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερες (64) είναι δικαιολογημένες, ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983, ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δέκα πέντε(15) και η διαγωγή κοσμιότατη. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατό δεκατέσσαρες (114) και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερες (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις  εξήντα τέσσερες (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε από το σύλλογο των διδασκόντων επαρκής. Σημειώσεις:
 • Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται το πολύ σε δέκα (10)  ημέρες μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο:
 • Με την προσκόμιση στη Γραμματεία του σχολείου ιατρικής βεβαίωσης.
 • Με υπεύθυνη δήλωση του γονέα για δύο (2) συνεχόμενες ημέρες και συνολικά μέχρι δέκα (10) ημέρες το χρόνο.
  • Μεμονωμένες απουσίες (ωριαίες αποβολές, αποχές κ.λ.π) κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν δικαιολογούνται.
  • Μαθητής που σημείωσε πάνω από 64 αδικαιολόγητες απουσίες, είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την τάξη.
      Απουσίες Πώς υπολογίζονται οι απουσίες; Κάθε ημέρα απουσίας από το σχολείο σημαίνει και τόσες απουσίες, όσες ήταν και οι ώρες μαθήματος. Με άλλα λόγια, αν κάποιος απουσιάζει μια ημέρα που έχει 7 ώρες μάθημα, θα πάρει 7 απουσίες, αν απουσιάζει μια ημέρα που έχει 6 ώρες μάθημα, θα πάρει 6 απουσίες. Αν την ημέρα της απουσίας το σχολείο πήγε εκδρομή, πόσες απουσίες παίρνω; Όσες ήταν και οι ώρες του μαθήματος. Έλειψα μια ημέρα ή περισσότερες. Τι πρέπει να κάνω; Αν λείψουμε μια ημέρα ή περισσότερες από το σχολείο, και κατά τη διάρκεια της απουσίας πήγαμε στο γιατρό, τότε θα πρέπει να έρθει ένας από τους γονείς ή κηδεμόνες, για να δικαιολογήσει τις απουσίες, φέρνοντας μαζί του και τη σχετική ιατρική βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι οι απουσίες είναι δικαιολογημένες από το γιατρό. Αν όμως δεν πήγαμε στο γιατρό, τότε ο γονιός / κηδεμόνας συμπληρώνει στο σχολείο τη σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή οι απουσίες είναι δικαιολογημένες από το γονιό. ΠΡΟΣΟΧΗ. Η προθεσμία για να δικαιολογηθούν οι απουσίες από το γονιό / κηδεμόνα είναι 10 εργάσιμες ημέρες μετά από την τελευταία ημέρα απουσίας. Μετά τις 10 εργάσιμες οι απουσίες δε δικαιολογούνται. Μένουν αδικαιολόγητες. http://didefth.gr Πόσες ημέρες απουσίας μπορεί να δικαιολογήσει ο γονέας / κηδεμόνας; Ο γονέας / κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει συνολικά 10 ημέρες απουσιών και μέχρι 2 συνεχόμενες ημέρες. Παραδείγματα: α) Έστω ότι κάποιος λείπει Δευτέρα, Τρίτη. Επειδή είναι 2 ημέρες απουσιών, μπορεί να τις δικαιολογήσει ο γονιός μέσα στις επόμενες 10 εργάσιμες ημέρες. β) Έστω ότι κάποιος λείπει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Επειδή είναι 3 ημέρες απουσιών, χρειάζεται βεβαίωση γιατρού. Αν όμως δεν πήγαμε στο γιατρό, τότε ο γονιός / κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μόνο τις 2 ημέρες. Οι απουσίες της 3ης ημέρας θα μείνουν αδικαιολόγητες. γ) Έστω ότι κάποιος έχει κάνει ήδη πολλές απουσίες και οι γονείς του έχουν δικαιολογήσει ήδη 10 ημέρες απουσιών. Αν λείψει κι άλλη ημέρα οι γονείς / κηδεμόνες δεν μπορούν να τις δικαιολογήσουν. Μπορεί ένας μαθητής / μια μαθήτρια να απουσιάζει και να μη δικαιολογεί τις απουσίες; Ναι, μπορεί να απουσιάζει και να μη τις δικαιολογεί. Ο νομοθέτης προέβλεψε την περίπτωση που ο γονιός δεν μπορεί να έρθει στο σχολείο κι έτσι επιτρέπει ένας μαθητής / μια μαθήτρια να έχει και αδικαιολόγητες απουσίες. Μέχρι πόσες αδικαιολόγητες απουσίες μπορεί να έχει κάποιος; Σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια, κάποιος μπορεί να έχει 64 αδικαιολόγητες απουσίες. Αυτό σημαίνει ότι η φοίτησή του θεωρείται επαρκής και του δίνεται το δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Μαΐου ? Ιουνίου. Στις 65 αδικαιολόγητες απουσίες, μένει στην ίδια τάξη και θα πρέπει να την επαναλάβει την επόμενη χρονιά. Μέχρι πόσες δικαιολογημένες απουσίες μπορεί να έχει κάποιος; Πάλι, σύμφωνα με όσα ισχύσουν για τα ημερήσια Γυμνάσια, κάποιος μπορεί να έχει μέχρι 50 δικαιολογημένες απουσίες. Συνολικά, λοιπόν, ένας μαθητής ή μια μαθήτρια μπορούν να έχουν μέχρι 114 απουσίες: 64 αδικαιολόγητες και 50 δικαιολογημένες. Τι γίνεται στην περίπτωση που οι απουσίες είναι 115 ή περισσότερες; Όταν οι απουσίες είναι περισσότερες από 115 και έως 164, τότε ο μαθητής / η μαθήτρια δεν έχει το δικαίωμα να πάρει μέρος στις εξετάσεις του Μαΐου ? Ιουνίου και παραπέμπεται για εξέταση σε όλα τα μαθήματα (ακόμη και στη Γυμναστική) το Σεπτέμβριο, όταν όμως στα κύρια μαθήματα έχει μέσο όρο μεγαλύτερο από το 15. Και τι γίνεται όταν οι απουσίες είναι περισσότερες από 164; Τότε μία είναι η λύση. Να επαναλάβει την τάξη. Υπάρχουν απουσίες που δε δικαιολογούνται; Ναι, υπάρχουν. Δε δικαιολογούνται οι απουσίες από τις αποβολές, από τη Γυμναστική και οι μονόωρες απουσίες της 1ης ώρας ή όταν αποχωρεί ο μαθητής οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.